Horizon zoekt vrijwilligers


Een goede (school)opleiding bepaalt welke kansen een kind/tiener heeft om het (later) in het leven te maken. Theoretisch zijn alle kinderen ‘gelijk’ aan de schoolpoort. In de praktijk blijkt dat sommige kinderen niet dezelfde kansen hebben om in deze schoolopleiding te slagen. De redenen hiervoor kunnen zeer divers zijn: de ouders spreken een andere taal en/of kunnen zelf onvoldoende ondersteuning geven (hebben bvb. zelf onvoldoende opleiding gekregen), kansarmoede, slechte thuissituatie, … of een combinatie ervan. Voor hen wil Horizon het steuntje in de rug geven, dat anderen van thuis uit krijgen. Samen met de scholen van Lokeren ‘selecteren’ we de leerlingen, die wél bekwaam zijn, maar (het meest) dit steuntje in de rug nodig hebben.

Naast de eigenlijke huiswerk- en examenbegeleiding hechten we daarbij ook veel belang aan “vrije tijd”. “Spelen” is zoveel meer dan alleen maar plezier maken. Het is een manier om een aantal vaardigheden aan te leren, om interesses en talenten te ontdekken, vrienden te maken en je ‘horizon’ te verbreden.

Over onze missie, visie, strategie, cultuur, … kun je lezen op onze website www.vzwhorizon.be. Om deze te realiseren, zoeken we vrijwilligers, nl.:

Vrijwilligers Basiswerking

De basiswerking is gericht op kinderen van het lager (1ste - 6de leerjaar) en kleuter onderwijs. Het is een individuele begeleiding van één (of meerdere) kind(eren) van een gezin (éénmaal per week), hetzij bij hen thuis, hetzij in onze lokalen (De Moazoart).
Het best kies je hiervoor een vaste dag en aanvangsuur, dat je samen met het kind en zijn ouders afspreekt. Je bent dus zeer flexibel om - steeds in samenspraak met de ouders - je uren te bepalen.
Op regelmatige basis wordt een groeps(spel)activiteit ingericht: gezelschapsspelen, uitstap naar zee, ...

Vrijwilligers Tienerwerking

Gericht op kinderen van het middelbaar onderwijs (ASO, TSO, BSO) is dit een groepswerking. Voor huiswerkbegeleiding gaan onze wekelijkse werkingen door op dinsdagavond en donderdagavond (telkens van 18u tot 20u) in onze lokalen (De Moazoart) . Je bepaalt zelf hoeveel en wanneer je aanwezig kunt zijn. Als je structurele problemen hebt om op dinsdag of donderdag aanwezig te zijn, bekijken we samen met jou de mogelijkheden.
Daarnaast worden ook examenbegeleiding, (spel)activiteiten, workshops en een ‘leefweek’ voorzien.

De Tienerwerking zoekt vrijwilligers zowel voor ‘huiswerk-begeleiding’, als voor ‘jeugd-animatie’. Ook tijdens de examens zijn extra vrijwilligers voor de dagelijkse "examenbegeleiding" welkom.

Wat bieden we jou?

  • Geen vergoeding. Sorry, wij betalen geen vergoedingen aan onze vrijwilligers (met uitzondering van terugbetaling van gemaakte onkosten). We spenderen onze (schrale) financiële middelen uitsluitend aan de eigenlijke werking (materiaal, huur lokalen, vorming, activiteiten, …). Geen enkele vrijwilliger wordt betaald in onze organisatie. We hebben ook geen vaste, door ons betaalde krachten.
  • Een groep enthousiaste mede-vrijwilligers, die elkaar bijstaan en helpen. Naast de werkingen, activiteiten en vergaderingen heb je de kans om je mede-vrijwilligers te ontmoeten op ons 2-maandelijks “vrijwilligerscafé” en onze jaarlijkse “vrijwilligers-verwendag”. Hierbij koppelen we het nuttige (vorming, overleg, bezoek, …) aan het aangename.
  • Een goede ondersteuning: Spel- en didactisch materiaal; Eigen (of gedeelde) lokalen in de Moazoart; Een eigen, beveiligde werkwebsite, waar je veel/alle informatie voor je werking kunt vinden; Vorming; ...
  • Een boeiende, diverse en multiculturele omgeving. Zowel bij onze vrijwilligers als bij onze kinderen/jongeren zijn zowel “stamboek”-Belgen als mensen, die uit alle streken van de wereld afkomstig zijn, én alles daartussenin; Zowel ongelovigen als gelovigen van allerlei godsdiensten; Van alle leeftijden; ….
  • Persoonlijke voldoening en rijke (levens)ervaring: Dat een kind/jongere het dankzij jou (beter) maakt in het leven, geeft een grote voldoening. Hiervoor zul je vaak ook op persoonlijk vlak met hem/haar (en zijn ouders) in discussie (moeten) gaan. Soms resulteert dit in een (levens)lange band.